Numri i shteteve që po shqyrtojnë dhe pranojnë njohjen ligjore për martesat mes të njëjtit seks është gjithnjë e në rritje.  28 nga 50 shtetet e Evropës njohin ligjërisht një prej llojeve të bashkimit mes të njëjtit seks ndërsa 13 prej tyre kanë miratuar ligje kombëtare që i lejojnë çiftet gej dhe lesbike të martohen. 

Çfarë është diskriminimi?

Termi "Diskriminim" nënkupton çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, që ka si qëllim bërjen e pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura me nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë dhe ligjet në fuqi.

©2018 SOS LGBTI Albania